Česká známka emise Europa 2017 na námět hrady a zámky

Letošním společným tématem emise Europa 2017 jsou hrady a zámky. Námět emise vyhlašuje každoročně asociace PostEurope, která sdružuje veřejné evropské poštovní operátory. Členem asociace a pravidelným přispěvatelem do emise Europa je i Česká pošta. Dne 3. května 2017 Česká pošta v rámci emise Europa 2017 vydala příležitostnou známku zobrazující hrad a zámek Frýdlant. Celý článek

Nová příležitostná známka České pošty s chemikem Antonínem Holým

cp-holyV září 2016 vyšla nová příležitostná známka České pošty, která připomíná dílo českého chemika celosvětového významu, profesora Antonína Holého. Známka tištěná plnobarevným ofsetem v tlumených odstínech modré, červené a fialové barvy byla vydaná k výročí narození Holého před 80 lety. Celý článek

Česká republika – březen 2014

Dat. vydání: 3/2014
Kat. číslo: 801
MiNr. 799

Boj člověka proti požárům zahrnuje celé lidské dějiny, přesněji snahu o zvládnutí ohně, protože oheň má ve vývoji společnosti velký význam a stal se jedním z civilizačních prvků. O začátcích bojů s ohněm se dočítáme v 10. stol. před Kr., kdy stavitel Vitrius žijící za Caesara a Augusta popisuje, že již před 200 lety učený Ktesibius z Alexandrie zhotovil hasičské čerpadlo. Tyto stříkačky byly používány v Egyptě, Římě a Římany také na obsazeném území – v podstatě s různými vylepšeními se používaly až do 18. stol.
Velké požáry středověkých měst vedly k tomu, že panovníci či představitelé měst vydávali směrnice jak požárům zabraňovat a jak je hasit. Zde hrály velkou úlohu cechy – jim byly přiděleny úkoly jak a s čím pomáhat při hašení požárů (příkladem je Statut města Prahy s názvem „O ohni“, ze 14. století). Obdobně pak tomu bylo v následujících stoletích na feudálních panstvích. Požární instrukce byly v podstatě stejné jen podrobnější. Snahy Marie Terezie vytvořit pevný, centralizovaně řízený stát našly odezvu i v požární ochraně, když v r. 1751 vydala Řád k hašení ohně.

č. 801 – FDC – 150 let českého hasičstva

Důležitou změnu přinesl vynález parního stroje, který velmi ovlivnil rozvoj požární techniky – parní stříkačky byly výkonnější a umožňovaly dopravit vodu na větší vzdálenosti. Byly ale drahé a vyžadovaly odbornou obsluhu, což vedlo k tomu, že ve velkých městech a závodech byly ustavovány skupiny profesionálních pracovníků, které měly na starosti hašení požárů.
Revoluční rok 1848 a zejména pád Bachova absolutismu přinesly v Rakousku jisté uvolnění, mimo jiné i spolčovací a shromažďovací právo. V menších městech, která neměla peníze, aby si vydržovala placené hasičské sbory, docházelo postupně ke vzniku dobrovolných hasičských sborů.
První český hasičský sbor v Čechách byl založen v roce 1864 ve Velvarech. Velký význam pro další rozvoj dobrovolného hasičstva v českých zemích znamenala pomoc členů pražského sboru placených hasičů, kteří měli povoleno provádět výcvik v mimopražských hasičských sborech. V uvedené době vznikaly v řadě míst tělovýchovně-hasičské jednoty, které se později rozdělily na Sokol a Sbor dobrovolných hasičů.
Na tomto projektu je vidět, že pokud jde o politický zájem, tak může jít věda a pokrok úplně stranou.

Zdroj: Česká pošta – www.ceskaposta.cz

Česká republika – leden 2014

Nové poštovní známky z České republiky:

Tradice české známkové tvorby

Dat. vydání: 1/2014

Kat. číslo: 795

MiNr.

(2014) č. 795 ** - ČR - Tradice české známkové tvorby
(2014) č. 795 ** – ČR – Tradice české známkové tvorby

Zn. můžete objednávat ZDE!

Pro štěstí “A”

Dat. vydání: 1/2014

Kat. číslo: 796

MiNr.

PL 796 ** – ČR – Pro štěstí “A”

                                   PL můžete objednávat ZDE!

Česká republika novinky: č. 711 – 150. výročí založení Sokola

150. výročí založení Sokola
Česká obec sokolská (ČOS) je v České republice čtvrté nejpočetnější občanské sdružení, jehož téměř 190 000 členů se dobrovolně věnuje sportům, pohybovým aktivitám v oddílech sokolské všestrannosti a kulturní činnosti, především ve folklórních a loutkářských souborech.
Antická idea kalokagathie rozvinutá dr. Miroslavem Tyršem a jeho následovníky dala základ společenskému hnutí, které se spojilo se vznikem a dalšími osudy českého (československého) státu. Sokol byl čtyřikrát zakázán nebo ve svojí činnosti omezen válkami nebo totalitními režimy. Přežil v zahraničí, v komunitách krajanů ve všech kontinentech světa.
V roce 1990 byl znovuobnoven a navázal na programové tradice, spojené s výchovným ovlivňováním člověka odpovědného za sebe, za obec, za demokratický stát. Česká obec sokolská modernizuje při vstupu do nového století svůj program. Podporuje sportovní výkony ve zhruba šesti desítkách sportů, které jsou v ČOS organizovány. V gymnastice, házené, basketbalu, v judu i v atletice vykazují sokolští sportovci ligovou až reprezentační úroveň. ČOS zabezpečuje nové sporty, jejichž příkladem může být akrobatický rokenrol s tituly mistrů světa.
Nejpočetnější složkou ČOS je odbor sokolské všestrannosti, ve kterém se vytváří program pohybových aktivit a rekreačních sportů pro všechny lidi, včetně zdravotně postižených. Sokolské organizace v župách a v jednotách významně ovlivnily rozšíření humanitárního běhu Terryho Foxe v České republice, která zaujímá, spolu s Kanadou, v počtu účastníků čelní místo na světě.

Se známkou se vydává obálka prvního dne včetně příležitostného poštovního razítka. V obrazové části obálky je vyobrazen pomník Miroslava Tyrše od sochaře Ladislava Jana Šalouna umístěné na nádvoří Tyršova domu. Obálka je vytištěna ocelotiskem z plochy v barvě hnědé. Na razítku je pod textem a datem logo Sokola a text: Praha, 15. 2. 2012.
Autorem rytiny obálky prvního dne je grafik a rytec Bohumil Šneider.

Katalogové číslo 0711
Datum vydání 15. 2. 2012
Nominální hodnota 14 Kč
Tiskové listy á 50 ks známek
Rozměr obrázku známky 23 x 40 mm
Výtvarný návrh Otakar Karlas

Zdroj: Česká pošta